Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Osobní asistence

Osobní asistence

 

Posláním Osobní asistence Jihočeské sociální pomoci o.p.s. je odborně poskytovat pomoc a péči osobám se zdravotním znevýhodněním a se sníženou soběstačností, která vyplývá z jejich věku nebo onemocnění a to tak, aby mohli co nejdéle a co nejlépe žít ve svém domácím prostředí. Pracovníci dbají především na kvalitu služby, motivaci jejích uživatelů a individuální přístup.

Osobní asistence je terénní služba, veškerý kontakt se proto odehrává přímo v místě bydliště uživatele (možno i první kontakt).

Osobní asistence poskytuje tyto základní činnosti:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. pomoc při osobní hygieně,
 3. pomoc při zajištění stravy,
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Součástí základních činností je i základní sociální poradenství.

Doba poskytování osobní asistence je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc další osoby. Spodní věková hranice jsou děti, jejichž věk přesáhl 7 let.

Okruh osob, kterým není služba určena:

 1. osobám majícím zájem o jinou službu, než je služba osobní asistence,
 2. osobám mladším sedmi let,
 3. osobám trpícím závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách,
 4. osobám trvale upoutaným na lůžko, kde nespolupracují rodinní příslušníci,
 5. osobám agresivním (osobám, jejichž chování ohrožuje zdraví osobních asistentů).

Hlavním cílem osobní asistence je podpora uživatelovy soběstačnosti a samostatnosti v jeho vlastním prostředí, zachování co největší důstojnosti při současném setrvání v domácím prostředí. Vychází se z individuálních potřeb a přání uživatele.

Dílčí cíle:

 1. poskytování péče kvalifikovaným personálem,
 2. podporování lidské důstojnosti,
 3. rozvíjení komunikace mezi uživatelem, rodinou, blízkými a sociálním prostředím,
 4. informování veřejnosti o rozsahu a působení osobní asistence,
 5. fungování podle vnitřních pravidel osobní asistence.

Zásady Osobní asistence Jihočeské sociální pomoci o.p.s.:

 1. podpora lidské důstojnosti – úcta k hodnotě každého člověka,
 2. naslouchání – prostor pro sdílení,
 3. individuální přístup – respektování jedinečnosti přání a potřeb,
 4. motivace k aktivitě – podpora samostatnosti a činorodosti, rozvíjení  dovedností,
 5. odbornost – poskytování služby školeným personálem.

Osobní asistence se řídí zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění.

TOPlist